Educatief partnerschap


Educatief partnerschap

Wij denken dat een kind zich het beste kan ontwikkelen als school - ouders - kind samenwerken. Ook als er vragen zijn, is de opdracht om elkaar te blijven vinden in het belang van het kind dat onderwijs nodig heeft om zich steeds zelfstandiger in onze maatschappij te kunnen begeven.

Educatief partnerschap is een model waarmee we als school samen met  ouders onze onderlinge relatie willen vormgeven, invullen en versterken. Het model gaat ervan uit dat school en ouders gelijkwaardige partners zijn in de educatie, de opvoeding en het onderwijs, zij het dat de eindverantwoordelijkheden van ouders en professionals verschillen. Het gaat om partners die inzien dat ze een gezamenlijk belang hebben, namelijk optimale  voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Samen kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich afzonderlijk.
 
Er is daarom sprake van een wederzijdse betrokkenheid die zich kan uiten in meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. In de praktijk zijn in die wederzijdse betrokkenheid drie lijnen te onderscheiden:
-  betrokkenheid van ouders bij hun kind als leerling (cel 1-4 in het volgende schema);
-  betrokkenheid van ouders bij de groep/klas of de school (cellen 5-8);
-  betrokkenheid van de school bij de ouders c.q. de thuissituatie (cellen 9-11). Cel 12 blijft leeg: gelet op de eindverantwoordelijkheid van de ouders over de opvoeding van hun kind is meebeslissen van de kant van de school niet aan de orde.
 
  Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen
Ouders > kind als leerling 1 2 3 4
Ouders > groep/klas of school 5 6 7 8
School > ouders 9 10 11  
 
Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in dienst van een drietal doelen:
  1. pedagogisch doel: realiseren van enige afstemming in het opvoedend denken en
handelen c.q. in de benadering van kinderen, thuis en op school;
  1. organisatorisch doel: optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als
organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders;
  1. democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders
met de school en afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de
ouders.
 
Er is een onderscheid te maken tussen een voortraject, een hoofdtraject en een natraject, parallel aan de schoolloopbaan van het kind. Het is een traject waarop we als partners elkaar steeds beter leren kennen, steeds beter op elkaar ingespeeld raken,  en als het goed is, steeds meer vertrouwen in elkaar krijgen. Het is een traject dat school en ouders samen lopen.

Entree
VOORTRAJECT Informatie vooraf, kennismaking, in-take, inschrijving
 
HOOFDTRAJECT
Gezamenlijk belang centraal
Gericht op doelen van partnerschap
 
HOOFDTRAJECT
Introductie van ouders, kwaliteitszorg, vormen van wederzijds meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen
 
NATRAJECT Overgang en exitgesprek
Exit 
 
 Het zal duidelijk zijn dat voor de vormgeving en invulling van dit partnerschap meer nodig is dan
alleen een aantal afspraken en  instrumenten. Die geven partnerschap weliswaar handen en voeten,
maar essentieel blijft een passende grondhouding van alle betrokkenen: je moet er wel in willen investeren en je ook als partner willen gedragen, want we hebben een gezamenlijk belang, namelijk optimale  voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren van de kinderen, thuis en op school.
 
Educatief Partnerschap: Samen kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich afzonderlijk.
Bekijk Virtual Tour!