Identiteit

Identiteit

CBS Het Kompas is een protestants-christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt en zich kan vinden in onze manier van leven en werken en die het doel en de grondslag van vereniging onderschrijft en/of respecteert. Wij willen als school meer meegeven dan kennis alleen, namelijk normen en waarden geënt op de Bijbel en hoe deze je kunnen helpen in de huidige tijd.
Door onze school "CBS Het Kompas" te noemen, willen we aangeven dat het uitgangspunt van onze school Gods Woord is. Dit komt naar voren in ons godsdienstonderwijs en ons pedagogisch-didactisch handelen, mede door de keuzes die wij maken binnen ons onderwijs. Zo wordt zichtbaar en voelbaar dat wij in woord, daad en gedrag werkelijk een protestant-christelijke basisschool willen zijn. Wij helpen en begeleiden de kinderen in hun groei naar de volwassenheid, zodat ze zelfstandig in staat zijn hun levenstaak te volbrengen.
Op onze school gaan we op een open, respectvolle wijze om met elkaar, zijn we betrokken op elkaar en hebben we vertrouwen in elkaar; dit met waardering voor ieders inbreng.
In de praktijk betekent dit:
De kernwaarden gestoeld op de Bijbelse uitgangspunten vormen de basis waarop we met elkaar omgaan.
Wij willen leerlingen, leerkrachten en ouders een veilige en geborgen omgeving bieden.
Wij doen recht aan het protestants-christelijk kleurenpalet en hebben respect voor andersdenkenden.
Ieder kind is een uniek schepsel van God, dit komt tot uiting in de omgang naar elkaar toe, zowel naar ouders, teamleden en de kinderen, zowel in taal als in gedrag als in sfeer.
Wij dragen de levensbeschouwelijke identiteit uit door middel van bidden, het zingen van liederen, het vertellen van de verhalen uit de Bijbel en het vertalen naar de dagelijkse praktijk.
Wij volgen en vieren de protestants-christelijke feesten.
Wij praten binnen ons team regelmatig over onze levensbeschouwelijke identiteit en de consequenties daarvan voor het onderwijs.
Bij het verlaten van de basisschool krijgen de kinderen een zelfgekozen Bijbel mee als geschenk van de vereniging.

Wij zijn een kleine protestants-christelijke basisschool en werken met de combinatiegroepen
1-2, 3-4-5, 6-7-8, met de Bijbelse waarden als bron. In ons godsdienstonderwijs komt dit naar voren, maar we vinden dat dit in heel ons pedagogisch-didactisch handelen, in woord en daad, zichtbaar moet zijn. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en kinderen samen leren en met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in de school als voorwaarde om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Dit doen we in samenwerking met de ouders, omdat het belang van de kinderen voor beiden voorop dient te staan. Wij blijven samen in gesprek om de ontwikkelingslijn van de kinderen te volgen en bij te stellen. Op onze school gaan we op een open, respectvolle wijze met elkaar om, zijn we betrokken op elkaar en hebben we vertrouwen in elkaar; dit met waardering voor ieders inbreng.
Wij en anderen vinden o.a. sterke punten van onze school:
De gezamenlijkheid, zoals de weekopening, feesten vieren, projecten.
Het concept van meervoudige intelligentie.
Het projectmatig onderwijs bij wereldoriëntatie.
Het accent op zelfstandigheid, competentie en samenwerken.
De deskundigheid bevorderende activiteiten, aansluitend bij het schoolconcept, voor het team.
De overzichtelijkheid door de kleinschaligheid: ieder wordt gekend.
De betrokkenheid van de leerkrachten op de kinderen, op elkaar en op de school.
De openheid en laagdrempeligheid.
Bekijk Virtual Tour!