Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Speciale zorg voor de kinderen.
Op iedere school zijn er kinderen die behoefte hebben aan speciale begeleiding op pedagogisch en/of didactisch gebied. (manieren waarop je iets kan aanleren)

Wij gaan ervan uit dat het onderwijs een kind behoort te volgen en niet andersom.

Daarom proberen wij met “onderwijs op maat” de kinderen te helpen, zodat ze langer op de eigen basisschool kunnen blijven en dus minder snel naar een speciale school hoeven.

Wat doen wij als de ontwikkeling van uw kind niet optimaal verloopt?

De groepsleerkracht signaleert problemen en/of een achterstand in de ontwikkeling bij een kind. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt dit besproken in de “leerlingbespreking”. Hierin wordt door het team besloten op welke manier de problemen kunnen worden verminderd of opgelost.

De leerkracht stelt een “handelingsplan” op (een plan van aanpak zo u wilt) in samenspraak met de IB_er en dit wordt gedurende een bepaalde tijd uitgevoerd. De uitvoering kan gebeuren in de klas door de eigen juf/meester of de onderwijsassistent, of buiten de klas - individueel of in een klein groepje - door de onderwijsassistent.

Na een aantal weken wordt de vorderingen besproken in de “leerlingbespreking” en gekeken of het van te voren opgestelde doel is gehaald. Zonodig wordt op basis van het resultaat een vervolg-handelingsplan of een nieuw plan opgesteld. De ouders worden door de eigen juf ofmeester hiervan op de hoogte gebracht.

Ook zijn er kinderen die een eigen programma volgen bijvoorbeeld op het gebied van

rekenen, taal, spelling, lezen. Wij geven de zorgverbreding op onze school vorm door de uren van de onderwijsassistent. De intern begeleider (IB-er) , helpt niet alleen kinderen, maar ondersteunt ook de collega’s bij het oplossen van problemen en stuurt de onderwijsassistent aan. Daarnaast coördineert zij ook allerlei zaken die met zorgverlening te maken hebben.

Tevens zijn wij aangesloten bij een samenwerkingsverband van een groot aantal basisscholen,
Kind-op-1 en de speciale school voor basisonderwijs “De Veste”.

In dit samenwerkingsverband kunnen intern begeleiders ervaringen uitwisselen, worden ze bijgeschoold en verdiepen zij zich middels “kwaliteitskringen” in een bepaald zorgthema. Vanuit het samenwerkingsverband hebben wij ook Ambulante begeleiders, die ons adviseren aangaande kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, die niet tot de basisondersteuning behoren van een basisschool. Zo kunnen we leerlingen toch binnen onze school begeleiden en hen thuis nabij onderwijs aanbieden.

Op deze manier willen wij op onze school een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind(eren).