Verrijkingsklas

Verrijkingsklas

BOVENSCHOOLSE VERRIJKINGSKLAS VPCO THOLEN

Wat is een verrijkingsklas?
Een verrijkingsklas (ook wel plusklas genoemd) is een speciale klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of hoogbegaafde kinderen.

Elke school van de VPCO biedt op de eigen school aan de meer begaafde leerlingen extra verrijkings- en verdiepingsstof. Daarnaast is er de verrijkingsklas, Deze klas bestaat uit een groep leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van de 4 scholen van de schoolvereniging. Deze kinderen kunnen méér aan dan wat gemiddeld gevraagd wordt van een kind. In deze klas werken de kinderen op een andere manier én aan andere opdrachten dan in hun eigen groep. Dit onder begeleiding van een leerkracht en een onderwijsassistent. De kinderen zijn niet voortdurend in deze groep, maar komen één keer per week bij elkaar. De rest van de week zitten ze op hun eigen school, in hun eigen groep met hun leeftijdgenootjes.

Wat is het doel en de werkwijze van deze verrijkingsklas?
Het doel is om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het begaafde kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen als mens, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

De Verrijkingsklas wil dit doel verwezenlijken door:
1. Een leeromgeving te creëren welke kinderen kansen geeft zich breed te ontwikkelen.
2. Uitdagende leerstof aan te bieden buiten het reguliere lespakket welke aansluit bij de verschillende ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotioneel (bijv. sociale vaardigheden), cognitief (bijv. vreemde talen, geschiedenis, natuur en techniek, wiskunde) en creatief (bijv. muziek, kunst en beeldende vorming)
3. Samenwerking met kinderen van een zelfde denkniveau te bevorderen
4. Ondersteuning te geven op sociaal en emotioneel gebied

Wanneer kom je in de bovenschoolse verrijkingsklas?
Vaak bemerken zowel de ouders als leerkrachten al op jonge leeftijd van het kind dat er is sprake van een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast maakt iedere leerling op school de reguliere (cito)toetsen. Ook deze resultaten geven een indicatie of een kind in aanmerking komt voor de verrijkingsklas. In samenspraak met ouders, leerkracht en het kind kan dan halverwege groep 5 het protocol voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong opgestart worden, zodat het kind in groep 6 kan gaan deelnemen aan de verrijkingsklas.

Bekijk Virtual Tour!